تبلیغات اینترنتیclose
درسهای رشته زیست شناسی عمومی :
کاردانی به کارشناسی علوم آزمایشگاهی، منابع ارشد علوم آزمایشگاهی، جزوات علوم آرمایشگاهی، منابع علوم آزمايشگاهي، دکترای علوم ازمایشگاهی، ن
درسهای رشته زیست شناسی عمومی :
مرتبط با موضوع : | نويسنده : کاردانی به کارشناسی علوم آزمایشگاهی | تعداد بازديد : 1921
رشته زیست شناسی عمومی
آزمایشگاه رشته زیست شناسی عمومی

1 آز تشریح و ریخت شناسی گیاهی  2 آز زیست شناسی جانوری 
3 آز زیست شناسی گیاهی  4 آز فیزیولوژی جانوری 3 
5 آزمایشگاه ایمونولوژی  6 آزمایشگاه اکوفیزیولوژی گیاهی 
7 آزمایشگاه اکولوژی عمومی  8 آزمایشگاه اکولوژی گیاهی 
9 آزمایشگاه بافت شناسی جانوری  10 آزمایشگاه بافت و جنین شناسی 
11 آزمایشگاه باکتریولوژی 1  12 آزمایشگاه باکتریولوژی 2 
13 آزمایشگاه بیوشیمی  14 آزمایشگاه بیوشیمی 1 
15 آزمایشگاه بیوشیمی 2  16 آزمایشگاه تشریح و مرفولوژی گیاهی 
17 آزمایشگاه جانور شناسی 1  18 آزمایشگاه جانور شناسی 2 
19 آزمایشگاه جلبک شناسی  20 آزمایشگاه جنین شناسی 
21 آزمایشگاه حشره شناسی  22 آزمایشگاه ریتزایی و اندام زایی 
23 آزمایشگاه زیست شناسی (گیاه – جانور) 2  24 آزمایشگاه زیست شناسی انگل 
25 آزمایشگاه زیست شناسی جانوری  26 آزمایشگاه زیست شناسی گیاهی 
27 آزمایشگاه زیست شناسی ملکولی  28 آزمایشگاه زیست شناسی ک – ج 1 
29 آزمایشگاه زیست شنای سلولی و ملکول  30 آزمایشگاه ژنتیک 
31 آزمایشگاه ژنتیک 1  32 آزمایشگاه ژنتیک 2 
33 آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی 1  34  آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی 2 
35  آزمایشگاه شیمی 1  36 آزمایشگاه شیمی 2 
37 آزمایشگاه شیمی آلی 1  38 آزمایشگاه شیمی آلی 2 
39 آزمایشگاه شیمی عمومی  40 آزمایشگاه فیزیولژی جانوری 1 
41 آزمایشگاه فیزیولژی جانوری 2  42 آزمایشگاه فیزیولژی جانوری 3 
43 آزمایشگاه فیزیولژی گیاهی 1  44  آزمایشگاه فیزیولژی گیاهی 2 
45 آزمایشگاه فیزیولژی مقایسه‌ای  46 آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری 
47 آزمایشگاه فیزیولوی گیاهی  48 آزمایشگاه فیزیک 
49 آزمایشگاه فیزیک 1  50 آزمایشگاه فیزیک 2 
51 آزمایشگاه فیزیک عمومی 2  52 آزمایشگاه قارچ شناسی 
53 آزمایشگاه میکرو بیولوژی 2  54 آزمایشگاه میکروبیولژی صنعتی 
55 آزمایشگاه میکروبیولژی عمومی  56 آزمایشگاه میکروبیولژی محیطی 
57 آزمایشگاه میکروبیولژی کاربردی  58 آزمایشگاه میکروبیولوزی مواد 
59 آزمایشگاه میکروبیولوژی 1  60 آزمایشگاه میکروبیولوژی غذایی 
61 آزمایشگاه کشت سلول و بافت جانوری  62 آزمایشگاه جانور شناسی 2 
63 آمار زیستی  64 آمار زیستی عملی 
65 آنالیز رشد  66 آنتی بیوتیکها و مکانیسم عمل آنها 
67  آنزیمولوژی  68 اپیدمیولوژی میکروبها 
69 اثر کار و ورزش  70 از گیاهان دارویی و مفردات پزشکی 
71 ازدیاد گیاهان  72 اصول رده‌بندی گیاهان 
73 اصول روشهای رده بندی گیاهان  74  اصول قارچ شناسی 
75  انتقال مواد  76  اندام‌زایی مهره داران 
77 انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن  78 ایمنی شناسی 
79 ایمنی شناسی پیشرفته  80 ایمونولوژی 
81  اکوفیزیولوژی  82  اکوفیزیولوژی گیاهی 
83  اکولوژی پوششهای گیاهی  84  اکولوژی جانوری 
85  اکولوژی عملی 86  اکولوژی عمومی 
87  اکولوژی گیاهی  88  اکولوژی میکرو ارگانیسم‌ها 
89  اکولوژی و تکامل رفتار  90 بافت شناسی 
91  بافت شناسی جانوری  92 بافت شناسی و جنین شناسی 
93  باکتری شناسی اختصاصی و بیماریهای باکتریایی  94  باکتری‌شناسی عمومی 
95  باکتریولوژی 1  96  برنامه نویسی کامپیوتر 
97  بیماریهای گیاهی  98  بیوتکنولوژی 
99  بیوتکنولوژی میکروبی  100 بیوسیستماتیک تکمیلی 
101 بیوسیستماتیک جانوری  102  بیوسیستماتیک جانوری تکمیلی 
103  بیوسیستماتیک جانوری مقدماتی  104  بیوشیمی 
105 بیوشیمی 1 و 2  106 بیوشیمی 2 
107 بیوشیمی تکمیلی  108 بیوشیمی فیزیک 
9 10 بیوفیزیک  110 بیوفیزیک سلولی 
111 بیولوژی ملکولی و تکامل  112 پایان‌نامه 
113 پرتوزئولژی  114 پرنده شناسی 
115 تاریخ اسلام  116 تازه‌های فیزیولوژی گیاهی 
117 تالوفیتها  118  تاکسونومی جدید 
119 تحول و تکامل در گیاهان  120 تربیت بدنی 2 
121 تربیت بدنی 1  122 تشریح تکوینی مقایسه‌ای مهره‌داران 
123 تشریح مقایسه‌ای گیاهان آوندی  124 تشریح مقایسه‌ای مهره داران 
125 تشریح و ریخت شناسی گیاهی  126 تشریح و مرفولوژی گیاهی  
127  تغذیه معدنی  128  تمایز سلولهای جانوری 
129  تنظیم بیان ژن  130  تنوع زیستی 
131  تولید مثل و جنسیت  132  تکامل 
133 تکامل موجودات زنده  134 جانور شناسی 1 
135 جانور شناسی 2  136 جذب و انتقال 
137 جغرافیای جانوری  138 جغرافیای گیاهی 
139 جلبک شناسی  140 جنین شناسی 
141 جنین شناسی مقایسه ای جانوران  142 حشره شناسی 
143 خاک شناسی  144 رابطه آب و خاک و گیاه 
5 14 رده بندی فیلوژنتیک  146 رشد و نمو پیشرفته 
147 رشد و نمو گیاهی 8 14 رفتار شناسی 
149 روشها و ابزارهای ویژه علوم جانوری  150 رونویسی و ترجمه 
151 ریاضی 1  2 15 ریاضی 2 
153 ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان  154 زبان خارجه 
155 زمین شناسی  156  زیست شناسی انگلها (توری و عملی) 
157  زیست شناسی پرتوی  158 زیست شناسی پرتوی تکمیلی 
159 زیست شناسی تکوینی جانوری  160 زیست شناسی تکوینی گیاهان 
161 زیست شناسی جانوری  162 زیست شناسی سلولی 
163 زیست شناسی سلولی پیشرفته  164 زیست شناسی سلولی تکمیلی 
165 زیست شناسی سلولی و مولکولی  166 زیست شناسی گیاهی 
167 زیست شناسی گیاهی و جانوری 1  168 زیست شناسی گیاهی و جانوری 2 
169 زیست شناسی ملکولی  170 زیست شناسی ملکولی تکمیلی 
171 زیست شناسی ملکولی و تکامل  172 زیست شناسی سلولی و ملکولی عملی 
173 ژنتیک  174 ژنتیک 1 
175 ژنتیک 2  176 ژنتیک انسانی 
177 ژنتیک تکمیلی  178 ژنتیک تکوینی 
179 ژنتیک گیاهی  180 ژنیتک پروکاریوتها 
181 ساختار دی ان ا و همانندسازی  182 سمینار 
183 سیتوژنتیک  184 سیستماتیک گیاهی 1 
185 سیستماتیک گیاهی 2  186 سیستماتیک گیاهی 3 
187 شیمی 1  188 شیمی 2 
189 شیمی آلی (نظری، عملی)  190 شیمی آلی 1 
191 شیمی آلی 2  192 فارسی عمومی 
193 فتوسنتز  194 فلور ایران 
195 فیزیولوژی تنش ها  196 فیزیولوژی تغذیه بیوانرژتیک 
197 فیزیولوژی تولید مثل  198 فیزیولوژی جانوری 
199 فیزیولوژی جانوری 1  200  فیزیولوژی جانوری 2 
201  فیزیولوژی جانوری 3  202 فیزیولوژی خواص 
203 فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی  204 فیزیولوژی سازش 
205 فیزیولوژی عصب و عضله  206 فیزیولوژی غشای سلولی 
207 فیزیولوژی گیاهی  208 فیزیولوژی گیاهی 1 
209 فیزیولوژی گیاهی 2  210 فیزیولوژی گیاهی 3 
211 فیزیولوژی مقایسه‌ای  212 فیزیولوژی میکرو ارگانیسم‌ها 
213 فیزیولوژی ورزش  214 فیزیک 
215 فیزیک 1  216 فیزیک 2 
217 فیزیک الکترونیک  218 فیزیلوژی جانوری تکمیلی 
219 قارچ شناسی  220 قارچ شناسی تکمیلی 
221  قارچهای بیماری زا  222 گونه و گونه‌زایی 
223 گیاهان دارویی و مفرادات پزشکی  224 لیمنولوژی 
225 مباحث ویژه  226 مبارزه با علفهای هرز 
227 مبانی زیست شناسی تکوینی  228 مبانی سلولی و ملکولی رشد و نمو 
229 مبانی کامپیوتر  230 متابولیسم در کشت سلول و بافت 
231 متابولیسم گیاهی  232 متابولیسم گیاهی پیشرفته 
233 متمم جانورشناسی  234 متمم سیستماتیک گیاهی 
235 متون اسلامی  236 متون زیست شناسی 
237 معارف اسلامی 2  238 مهندسی ژنتیک 
239 میروسکپی الکترونی نظری عملی  240 میکروبیلوژی 2 
241 میکروبیولوژی 2  242 میکروبیولوژی آب و پسابها 
243 میکروبیولوژی خاک  244 میکروبیولوژی دریاها 
245 میکروبیولوژی صنعتی  246 میکروبیولوژی صنعتی پیشرفته 
247 میکروبیولوژی عمومی  248 میکروبیولوژی غذایی 
249 میکروبیولوژی گیاهی  250 میکروبیولوژی محیطی 
251 میکروبیولوژی مواد غذایی  252 میکروبیولوژی و بهداشت محیط زیست 
253 میکروبیولوژی کاربردی  254 میکروسکوپ الکترونی 
255 میکوز  256 مکانیسم سلولی و ملکولی سرطان 
257 مکانیسم عمل تنظیم کننده‌های رشد  258 مکانیسم عمل هورمونها 
259 مکانیسم عمل هورمونهای گیاهی  260 نور و آندوکرینولوژی 
261  نور و فیزیولوژی رفتار  262  هالوفیتها 
263  ویروس شناسی  264 ویروس شناسی پیشرفته 
265 ویروس شناسی عمومی  266 ویروسهای حیوانی 
267 یاخته شناسی و بافت شناسی مقایسه‌ای  268 کارگاه کامپیوتر 
269 کشت سلول و بافت  270 کشت سلول و بافت جانوری 

جزوه آزمایشگاه| جزوه آزمایشگاه |جزوات آزمایشگاهی دانشگاههای مختلف|دانلود جزوه آزمایشگاه|دانلود گزارشکار آزمایشگاه|دانلود گزارش کار آزمایشگاه

هر هفته بیش از ۵۰ جزوه آزمایشگاهی با موضوعات مختلف در www.JozveLab.Blogfa.com ثبت میشود.

شماره تماسهای مشاوره و خرید جزوات آزمایشگاهی دانشگاههای کل کشور|جزوات دستور کارآزمایشگاه:
۰۹۱۹
۱۸۱۲۸۱۲
  
تماس تلفنی
۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸   تماس تلفنی | ارسال اس ام اس درخواست
۰۹۳۲۹۴۸۷۸۶۶   تماس تلفنی
۲۲۲۲۵۰۴۷-۰۲۸  دفتر ساعت ۹ صبح الی  ۱۸                   1az4.com[at]gmail.com 

سایت جزوات آزمایشگاهی دانشگاهها و موسسات کشور

سایت جزوات آزمایشگاهی دانشگاهها و موسسات کشور
سایت جزوه آزمایشگاه
جزوات آزمایشگاهی(گزارشکار آزمایشگاه)دانشگاههای دولتی کشور
جزوات آزمایشگاهی(گزارشکار آزمایشگاه)دانشگاههای آزاد کشور
جزوات آزمایشگاهی(گزارش کار آزمایشگاه)دانشگاههای پیام نور کشور
جزوات آزمایشگاهی(گزارش کار آزمایشگاه)موسسات و آزمایشگاههای کشور

وبلاگ|سایت محیطی برای تبادل اطلاعات در خصوص دروس آزمایشگاه می باشد
دانلود جزوات دانشگاهی - دانلود جزوه آزمایشگاه
فروش جزوه کامل آزمایشگاه به همراه گزارش کار
جزوه دستور کار آزمایشگاه
تبادل جزوه های آزمایشگاهی
فروش جزوات آزمایشگاه های دانشگاهی و موسسات کشور
جزوات آزمایشگاه با پست پیشتاز یا ایمیل ارسال میگردد.
امید است در این راه سربلند باشیم.

www.PhdTarvij.blogfa.com
www.PhdMarta.Blogfa.com
www.PhdGmat.blogfa.com
www.PhdAdmin.blogfa.com
www.JozveLab.Blogfa.com

تگ هاي مرتبط با اين مطلب : ,
امتياز : 0 | امتياز شما : 1 2 3 4 5 6 |
شنبه 8 مرداد 1390 | 14:32

آخرين پست ها :
 • فروش جزوات برتر ارشد و کاردانی به کارشناسی تمام رشته ها
 • نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی, فروش نمونه سوالات کاردانی به کارشناسی
 • منابع کاردانی به کارشناسی علوم آزمایشگاهی 90
 • منابع کاردانی به کارشناسی علوم آزمایشگاهی 90
 • منابع آزمون كارداني به كارشناسي علوم آزمايشگاهي
 • مشخصات دوره كارشناسي ناپيوسته علوم آزمايشگاهي
 • جزوه گزارشکار آزمایشگاه, جزوات گزارش کار آزمایشگاه دانشگاه آزاد و دانشگاه سراسری
 • جزوه آزمایشگاه
 • فروش جزوه جزوه آزمایشگاهی دانشگاههای کشور:
 • فروش جزوات آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین:
 • دستگاه گلژی
 • لیزوزوم
 • غشای سلول
 • عید نوروز
 • بررسي انگل شناسي حلزون ليمنه پالوستريس و شناسايي اکولوژي آن در استان مازندران با استفاده از سيستم اط
 • طرز تهیه برخی محلول های آزمایشگاهی
 • وقوع ليشمانيازيس به شاخص‌هايي از جمله ويرولانس گونه ليشمانيا
 • آنتی بادیهای ضد پپتیدهای حلقوی سیترولینه (Anti cyclic citrullinated peptide) (Anti CCP)
 • تخصص های رشته علوم آزمایشگاهی
 • تخمیر
 • صفحات ديگر :
  هرگونه کپي برداري تنها با کسب اجازه از مدير وبلاگ مجاز است